Раді вітати вас на сайті Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Виховна робота

Світовий досвід розвитку педагогічного теорії і практики переконливо свідчать про те, що в кожного народу, етносу історично склалася своя власна національна система виховання і освіти.

В епоху державного й духовного відродження України приоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка має забезпечити вихід незалежної української держави на світовий рівень.

Національна система виховання, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу минулих епох і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному престижу інтелектуальності, освіченості та інтелігентності як складників духовності людини. 

Раціональна  система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний художньо-творчий, моральний та інтелектуальний компоненти свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу найвищої  цінності нації, держави.

Національне виховання реалізує глибоке і всебічне пізнання рідного народу, його історію, культури, духовності і на цій основі – пізнання кожним учнем, виховання самого себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї і всього людства, організацію самонавчання і самовиховання, найефективніших шляхів розвитку і самовдосконалення особистості.
  
Форми та методи виховної роботи школи плануються на діагностичній основі і є різноманітними. Головна увага приділяється патріотичному вихованню, формуванню громадської свідомості, власної гідності, естетичних смаків, духовних і розумових здібностей учнів, формуванню навичок здорового громадянина.

Виховна робота в школі спрямована на виконання державної Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Закону України «Про охорону дитинства», концепції громадянської освіти в Україні, концепція превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».

Постійно проводиться відповідна дієва робота з батьками:
1. На протязі навчального року проводяться загальношкільні батьківські та класні збори, на яких виступають з лекціями вчителі, практичний психолог.
2. Разом з батьками проводяться екскурсії для дітей у музеї, різні свята в школі.

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками є:
1. Пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення грамотності батьків.
2. Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.
3. Впровадження форм роботи з сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «вчителі – батьки – учні».
Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.
З учнями школи перед і після канікул проводиться цільовий інструктаж і фіксується в класному журналі. Кожним вчителем-предметником проводиться інструктаж перед виконанням лабораторної чи практичної роботи, на уроках трудового навчання, фізичної культури. Своєчасно проводяться цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади і фіксуються в журналі встановленого зразка. Питання щодо запобігання дитячого травматизму є першочерговим завданням всього колективу школи.
Питання стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень серед учнів школи стоїть постійно на контролі адміністрації школи. Уже чотири роки школа працює без скоєння учнями правопорушень.
Адміністрацією школи та класними керівниками постійно проводиться робота з батьками неблагонадійних сімей:
- відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї;
- організовано роботу шкільного практичного психолога з батьками;
- направлений лист в райдержадміністрацію про наявність таких сімей та вирішення подальшого навчання та проживання дітей із цих сімей.
У вересні та квітні проводяться поглиблені медичні огляди лікарями ЦРЛ. Для всіх бажаючих учнів школи разом з батьками організоване гаряче харчування, для учнів 1-4 класів - безкоштовно.
Протягом року проводяться заходи щодо корекції негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:
- залучено учнів до роботи в шкільних гуртках, клубі «Здоров’я» та поза межами школи;
- рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- тижні і місячники з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;
- зустрічі з лікарями-спеціалістами;
- проведення Днів здоров’я, спортивних змагань (теніс, футбол, баскетбол);
- проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;
- проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
- робота учнівського самоврядування щодо залучення учнів школи до зменшення факторів негативного впливу на здоров’я учнів.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському колективі, покращуються міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.
З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку на базі школи працює табір відпочинку «Ластів’ята» для учнів 1-8 класів, де оздоровлюються всі бажаючі учні школи. Під час роботи шкільного табору відпочинку учні отримують безкоштовне дворазове гаряче харчування, проводяться екскурсії в музеї м. Переяслав-Хмельницького, до Дніпра, пішохідні прогулянки, різні змагання, ігри і т.д..
В школі є дитячі організації «Козачата» і «Барвінчата». На належному рівні діє учнівське самоврядування у вигляді учнівської президенсько-парламенської країни на чолі з президентом та головою парламенту.
З метою запобігання правопорушень серед школярів робота штабу ранньої профілактики сприяє попередженню правопорушень серед підлітків, в результаті чого учнів на обліку в кримінальній міліції немає, виявлено і поставлено на шкільний облік учнів, що мають девіантну поведінку та неблагонадійні сім’ї.
В школі створена виховна система, яка допомагає дитині знайти себе в житті, відчути свою необхідність, а ще навчити працювати, реалізовуючи всі ті позитивні якості, які вона принесла з собою в світ.
Для різнобічного і гармонійного розвитку підростаючої особистості виховний процес школи будується не тільки на науковому осмисленні дійсності, а й на духовних, моральних і культурних цінностях українського народу. Головною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального та природного довкілля та самої себе.
Педколектив школи й надалі буде працювати над вихованням особистості, котра прагнутиме до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності, над зацікавленістю зрости громадянином-патріотом, здатним забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі.
 
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Школа буде працювати над проблемою: «Створення психолого-педагогічних умов всебічного розвитку учнів та його самовияву». У своїй роботі педколектив керуватиметься основними орієнтирами виховання, викладеними у Національній Програмі виховання учнів 1-121класів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
- формування ціннісного ставлення до себе, до людей, до навколишнього світу, до Батьківщини.
- формування гуманістичної, життєтворчої, духовно багатої та морально чистої особистості з глибоко усвідомленою національною та громадянською позицією.
- забезпечення кожній дитині умов для саморозвитку і самовдосконалення; кожна дитина талановита, тільки потрібно створити умови для її розкриття.
- формування розуміння кожною дитиною своєї особистої ролі в розвитку рідного краю та всього суспільства.
- виховання інтелігентності, високого рівня освіти і культури.
- формування навичок економічного мислення та виховання основних рис ділової людини.
- формування вміння швидко пристосовуватися до безперервних змін у суспільстві, економіці; вміння соціально адаптуватися; підготовка дитини до самостійного життя.
- виховання уміння не губитися у швидкоплинному інформаційному просторі, вміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях, дотримуватись самодисципліни, самоконтролю.
- формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті.
- виховання вміння спілкуватися з однолітками, в між статевих стосунках та в різновікових колективах.
- формування діалектичного світогляду, оптимістичного погляду на життя, екологічного мислення.
- виховання потреби здорового способу життя; основний пріоритет – здорова дитина у здоровому середовищі!

Немає коментарів:

Дописати коментар